نقش منابع انسانی و اهمیت روزافزون آن در توسعه سازمانی بر هیچ كس پوشیده نیست. امروزه نیروی انسانی به عنوان متولی امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت و كنترل، نقشی پراهمیت تر در پیشبرد اهداف متعالی هر سازمان ایفا می كند.

اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان هر صاحب نظری را بر آن می دارد كه در مقوله مزیت رقابتی به نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانی نگاه كند.

از اینرو مديريت منابع انسانی و پشتيبانی سازمان بورس و اورق بهادار در راستای اهداف استراتژيك سازمان و توسعه روز افزون بازار سرمايه و نهادهای مالی در حال گسترش و با توجه به نیاز سازمان به نیروهای متخصص و كارآمد، با بهره گیری از آخرین متدهای جذب و تامین نیرو، اقدام به انتخاب و جذب افراد مورد نياز جهت تصدی مشاغل موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار می نماید.

فعالیت در یك محیط كاری پویا، حفظ و رعایت كرامات انسانی، ارج نهادن به تلاش انسان ها و توسعه روحیه مشاركت در گرو كار تیمی و به كارگیری آموخته های فردی و گروهی برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار، سرلوحه برنامه های ماست.

آخرین اطلاعیه ها

کارشناس نرم افزار، امنیت و شبکه
حسابداری، مدیریت مالی و حقوق